ژانویه 21, 2021

آزمون های ناپارامتری

دانلود آزمون های ناپارامتری دانلود فایل آزمون های ناپارامتری  تدارک شده شامل آزمون های ناپارامتری آزمون من ویتنی (Mannwhitney test);آزمون کروسکال والیس برای دانلود فایل …