مارس 3, 2021

دانلود تحقیق علم ژنتیک

دانلود دانلود تحقیق علم ژنتیک دانلود فایل دانلود تحقیق علم ژنتیک  تدارک شده شامل علم ژنتیک;تاریخچه ژنتیک;تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری ;مراحل میتوز;ژنتیک …

پاورپوینت موتاسیون

دانلود پاورپوینت موتاسیون دانلود فایل پاورپوینت موتاسیون  تدارک شده شامل موتاسیون ;انواع موتاسیون ;کاربرد موتاسیون ;موتاژن ها برای دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید …

پاورپوینت ژن

دانلود پاورپوینت ژن دانلود فایل پاورپوینت ژن  تدارک شده شامل ژن ;کروموزوم;مبانی بروز ژن; ساختمان DNA ;ساختمان RNA;نقشه های پیوستگی ژنتیکی;همانند سازی ژنتیکی برای دانلود …

دانلود پاورپوینت ژن

دانلود دانلود پاورپوینت ژن دانلود فایل دانلود پاورپوینت ژن  تدارک شده شامل ژن;ژنتیک;نوکلئوتیدها در DNA ;زنجیره‌های پلی پپتیدی;DNA جهش یافته برای دانلود فایل روی لینک …

پروتئینهای تک یاخته

دانلود پروتئینهای تک یاخته دانلود فایل پروتئینهای تک یاخته  تدارک شده شامل SCP;توده سلولی میکروبی ;سوبستراهای موجود برای تولیدSCP;تولید SCP از آلکا نها;گونه های مخمری …